Banner
Kurumsal Duyurular - Disiplin Yönergesi


ÖZEL ORDU SEVGİ HASTANESİ

DİSİPLİN YÖNERGESİ

 

I .

II.

III.

1-Hasta ve hasta yakınlarına karşı kaba saygısız ve nezakete ve ağırbaşlılığa uymayan davranışlarda bulunmak

UYARMA

İHTAR

KINAMA

2-Usulune göre başvurması gereken makamı geçerli bir neden olmaksızın aşmak

UYARMA

İHTAR

KINAMA

3-Kullanılması veya muhafazası kendisine bırakılmış olan makine veya cihazı kişisel ihmali dolayısıyla kaybetmek veya hasar uğratmak

UYARMA

İHTAR

ÜCRET KESİNTİSİ

4- Bir ay içinde mazeretsiz olarak işe geç gelmek.

UYARMA

İHTAR

KINAMA

5- İzinsiz ve mazeretsiz olarak işyerini terk etmek.

UYARMA

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

6- İzinsiz ve mazeretsiz olarak mesai saatinden önce paydos etmek.

UYARMA

İHTAR

KINAMA

7- Nöbet yerini terk etmek veya nöbete gelmemek

UYARMA

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

8-Mazeretsiz olarak işe gelmemek. 

UYARMA

KINAMA

KINAMA

9-iş saatlerinde (nöbetlerde) çalışmaya engel olacak şekilde misafir kabul etmek.

UYARMA

İHTAR

KINAMA

10-Hasta olmadığı halde hastalık bahanesiyle işe gelmemek(kurum doktoruna gözükmeden istirahat raporu almak) İstirahat raporundan yararlanarak işyerinden izin almadan ayrılmak.

UYARMA

İHTAR

KINAMA

11- İşe alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmek, işyerinde veya işbaşında alkol veya uyuşturucu almak, işyeri aracını alkollü kullanmak. 

SÖZLEŞME FESİH

12-İzin belgelerini (Yıllık izin-Mazaret izni-fazla mesai izni) birim amirlerine imzalatmadan işten ayrılmak.

UYARMA

İHTAR

KINAMA

13 Üstlerine karşı saygısız onur kırıcı davranışlarda bulunmak.

UYARMA

İHTAR

KINAMA

14-İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili kanun yönetmelik ve sözleşmede belirtilen kurallara uymamak.İş güvenliği kıyafetlerini kullanmamak,amirleri tarafında yapılan uyarıları dinlememek,verilen yardımcı donannımları kullanmamak ve tehlikeli durumlar yaratmak,hayati tehlike yaratacak şekilde güvensiz davranmak.

UYARMA

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

15-İlgisizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yanlış işlem yaparakhastaya zarar vermek.

İHTAR

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

16-Yalan beyan ile üstlerini yanıltmak teftiş ve soruşturmalarda yalan beyanda bulunmak.

SÖZLEŞME FESİH

17- Bir aylık süre içerisinde mazeretsiz olarak iki gün arka arkaya veya bir ayda üç gün aralıklı olarak işe gelmemek.

SÖZLEŞME FESİH

18- İş saatinde yapması gereken işi yapmamak ve özel iş ile uğraşmak

UYARMA

İHTAR

KINAMA

19- İşyerinde ve iş saatinde amirlerine hakaret etmek 

İHTAR

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

20- Amirlerini, çalışma arkadaşlarını ve iş sahipleri ile çalışanlarını yaralayıcı aletlerle tehdit etmek.

SÖZLEŞME FESİH

21- Personeli hastane, işveren, vekili yahut hasta ve hasta sahiplerini diğer işyeri sahiplerine ve bunların çalışanlarına karşı kışkırtmak

İHTAR

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

22- İşyerinde hasta ve hasta sahipleri ile kavga etmek veya kavgaya sebep olmak

İHTAR

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

23- İşyerinde diğer personel ile kavga etmek veya kavgaya sebep olmak

İHTAR

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

24- Rüşvet almak - vermek ve aracılık etmek, işverenin ve çalıştığı hastane ve hasta sırlarını açıklamak, hırsızlık yapmak, hastanede kumar oymak, oynatmak

SÖZLEŞME FESİH

25- işyerinde genel ahlak kurallarına aykırı bir eylemde bulunmak.

SÖZLEŞME FESİH

26- Görevi ile ilgili işleri yapmamak, emirleri dinlememek, yapması gereken işleri yapmış gibi göstermek ve görevi ihmal etmek

UYARMA

İHTAR

KINAMA

27- Personelin yaptığı hatalı uygulamaları kasten bildirmemesi, gizlemesi, kayıtlarda tahrifat yapması

UYARMA

İHTAR

KINAMA

28- Personelin yaptığı hatalı uygulamaları çalışma arkadaşlarının ve sorumluların gizlemesi ve bildirilmesi

UYARMA

İHTAR

KINAMA

29- İşe gelmeyen başka personelin yerine imza atarak veya onun yerine kimlik ya da giriş kartı kullanarak onu gelmiş gibi göstermek

UYARMA

İHTAR

KINAMA

30- Amirleri, iş arkadaşları, iş sahipleri ile bunların çalışanları hakkında ağır ithamlarda bulunmak, bunlar hakkında yalan ve iftirada bulunmak

UYARMA

İHTAR

SÖZLEŞME FESİH

31- Hastanedeki hasta, hasta yakını ve diğer personelin tehlikeye maruz kalmaları halinde gereken yardımı yapmamak

İHTAR

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

32- Hastane personel iç hizmet yönergesinde yer alan kılık kıyafet davranış ve diğer kurallara kasten uymamak

UYARMA

İHTAR

KINAMA

33-Özel çıkar karşılığı görevini köüye kullanmak veya kullandırmak.

UYARMA

KINAMA

SÖZLEŞME FESİH

34- Dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yangın çıkmasına sebep olmak, Sabotaj yapmak, teşebbüs etmek veya başkalarını teşvik etmek

SÖZLEŞME FESİH

 
 
Pro WEB